prasiausti

prasiausti
1 prasiaũsti, prasiaũčia (pràsiaučia), pràsiautė NdŽ 1. tr. 1 praskleisti (drabužį), nugobti (skarą). | refl. tr.: Kailiniams nugarą žiurkės išėdė, bijau i skepetą prasisiaũsti Krš. 2. tr. Als, Kp pravalyti grūdų kratant, sukant rėčiu: Reikia prasiaũst grūdų, reiks vežt malt Ut. Prasiaũsk pūrų̃ putrai Kal. Apsiaižiusius branduolėlius prasiautusios, praniekojusios, tuoj košę virdavę Sln. 3. tr. mostais praskirti į šalis: Ana eina su ranka prasiausdamà žmonis iš krūvos par spūstį J. 4. tr. pasukus, nukrypus į šalį, praeiti, palikti nuošaly: Pràsiaučiau miške takelį ir paklydau Ds. 5. intr. smarkiai pralėkti, pravažiuoti pro šalį: Prasiausdavo pro jį turtuolis puikiame vežime, ristais žirgais . 6. intr. 1 praeiti šėlstant, siaučiant (apie gamtos reiškinius): Audra prasiautė staigi, žiauri P.Cvir. Prasiautusios liūtys ir taifūnai labai pakėlė vandens lygį sp. \ siausti; antsiausti; apsiausti; atsiausti; dasiausti; įsiausti; išsiausti; nusiausti; pasiausti; parsiausti; persiausti; prasiausti; prisiausti; susiausti; užsiausti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • prasiausti — prasiaũsti vksm. Tai̇̃p šálta, bijaũ ir káilinius prasiaũsti …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • antsiausti — 1 antsiaũsti, añtsiauta, añtsiautė (ž.) tr. uždengti, užgaubti, užsiausti: Ką šiandien piemenie antsiaũsi? Jdr. Nu ir dabar baltą drobulę añčsiautė, ančklojo Lk. Tokį kilimą ant pečius antsiautusios, ant dešiniuoju pečiu segele susegė S.Dauk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsiausti — 1 apsiaũsti, apsiaũčia (àpsiaučia), àpsiautė NdŽ; L 1. tr. H159, R, Sut, K, Š, Rtr apdengti, apsupti, apgaubti (skara, drabužiu); užvilkti (ant kito drabužio): Apsiaũsk mergelę skepetu, kad nesušaltų Skdv. Agurkų rasodą vakare reikės… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsiausti — 1 atsiaũsti, atsiaũčia (àtsiaučia), àtsiautė tr. BŽ481 ką dengiantį, gaubiantį atklėsti, atlapoti: Liuob atsiaus kuskelę, nusiaus į užpakalį ir susiaus vėl į pryšakį Šts. Supynė po pyną už kožnos ausies, àtsiautė į pryšakį ir apsuko aplinkuo …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dasiausti — 1 ×dasiaũsti, dasiaũčia (dàsiaučia), dàsiautė (hibr.) tr. baigti siausti grūdus: Tą puspūrį dasiaũsk, o aš bėgu žygiuoties Kv. siausti; antsiausti; apsiausti; atsiausti; dasiausti; įsiausti; išsiausti; nusiausti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išsiausti — 1 išsiaũsti, išsiaũčia (ìšsiaučia), ìšsiautė 1. tr. Š, Rtr nuvilkti viršutinį drabužį, išrengti: Išsiaũsk vaiką, t. y. atimk apsiaustus, drabužius J. | refl. Š, Rtr: Išsisiaũsk, po marškinių nebus taip šilta J. Išsisiaũsk iš kailinių, o… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nusiausti — 1 nusiaũsti, nusiaũčia (nùsiaučia), nùsiautė tr. 1. H, R, N, Rtr, Š, NdŽ, DŽ1 nugobti, nurengti: Apsiaučia, nusiaučia kam skarą, skraistę (drabužį) J.Jabl. Žalnieriai nusiautė jam skreistę brš. O kaip jį buvo apjuokę, nusiautė jo purpurą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parsiausti — 1 parsiaũsti, parsiaũčia, par̃siautė NdŽ 1. tr. parpūsti. 2. intr. siaučiant pareiti. siausti; antsiausti; apsiausti; atsiausti; dasiausti; įsiausti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pasiausti — 1 pasiaũsti, pasiaũčia (pàsiaučia), pàsiautė Rtr, DŽ1; N, L 1. tr. parišti, pavilkti po apačia: Reikėjo pasiaũsti kailinukus po burnosu Up. Skepetą pasiaũčia ana po kailiniais J. | refl. tr. Š, Brž: Ar pasìsiautei kailinukus į apačią? Up.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • persiausti — 1 persiausti tr. NdŽ; N 1. I pakartotinai išvalyti grūdus kratant, sukant sietu: Grūdus parsiaučiau iš naujo J. Persiaučiau visus rugius, maž duonai mals Klt. Javai, kol stosias iš jų graži duona, pirmiaus tur būti iškulti, išvėtyti, parsiausti,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”